WTA 2021-3

WTA 2021-3

Omschrijving

Autistische adolescenten en hun autorijgedrag

Autistische adolescenten en hun autorijgedrag

Een van de sprekers op het afgelopen Nationaal Autisme Congres 2021 was dr. Allison Curry uit de Verenigde Staten. Uit haar onderzoek en dat van haar collega’s blijkt dat vrijwel alle autistische adolescenten die proberen om een rijbewijs te behalen daar ook in slagen en dat zij minder vaker auto-ongelukken veroorzaken of verkeersregels overtreden dan niet-autistische leeftijdsgenoten.

Summary
One of the speakers at the 20e National Autism Congress was Dr Allison Curry from the United States. She spoke about driving among autistic adolescents, a subject that is relevant given the current discussion about the assessment of driving capacity that the Dutch law requires of individuals with an autism diagnosis. Dr Curry and her colleagues found that almost all autistic adolescents who try to obtain a driver’s license succeed in doing so, and that they cause fewer car crashes and movement violations than non-autistic peers

Meer info
3,90
Een inclusiever arbeidsmarktbeleid voor mensen met autisme

Een inclusiever arbeidsmarktbeleid voor mensen met autisme

Een werkervaringsprogramma uitgevoerd door Koninklijke Philips N.V. neemt jaarlijks mensen met een autismespectrumstoornis in dienst voor een periode van één tot anderhalf jaar om hen voor te bereiden op een externe werkplek. De resultaten wijzen op een toename van 29% in het aantal maanden in werk (‘werkzekerheid’) tot vijf jaar na uitstroom voor deelnemers in vergelijking met de controlegroep die is toegewezen op de publieke arbeidsdienstverlening. Maar de mogelijkheden om werk te vinden met een marktconform salaris, al dan niet voor onbepaalde tijd, blijft zeer beperkt.

Summary
A work-experience program executed by Royal Philips N.V. temporarily employs people with an autism spectrum disorder for one to a year and a half to prepare them for external employment. Results indicate a 29% increase in post-five-year employment for participants than the control group entitled to public support. However, no effect was found on employment with a competitive salary, only for the post-second year. Inclusivity enhances the careers of people with autism, but their potential to establish employment with a competitive salary on a permanent contract remains limited.

Meer info
3,90
Effectiviteit van behandeling van obsessief-compulsieve stoornissen bij ASS: een systematische literatuurreview

Effectiviteit van behandeling van obsessief-compulsieve stoornissen bij ASS: een systematische literatuurreview

Een systematisch literatuuronderzoek werd uitgevoerd in PubMed, Embase en PsycInfo naar interventiestudies die behandeleffecten onderzochten bij kinderen en volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) en een comorbide obsessief-compulsieve stoornis (OCS). In totaal werden 6594 artikelen geïdentificeerd waarvan, na sequentiële controle van dubbelingen, titel, samenvatting en volledige tekst, acht artikelen voldeden aan de inclusiecriteria: een RCT, vier pre- en poststudies met controlegroep en drie pre- en poststudies zonder controlegroep. Alle studies onderzochten het effect van cognitieve gedragstherapie (CGT), wat over het algemeen effectief blijkt te zijn in de behandeling van mensen met OCS en comorbide ASS. Nader onderzoek is nodig om te bepalen of ASS specifieke aanpassing van de CGT effectiever is in het verminderen van OCS-symptomen dan reguliere CGT.

Summary
Little is known about psychological and pharmacological treatment of patients with an autism spectrum disorder (ASD) and comorbid obsessive-compulsive disorder (OCD). We systematically searched PubMed, Embase, and PsycInfo for intertvention studies evaluating treatment effects for patients with concurrent diagnoses of ASD and OCD. The search yielded 6594 articles of which after sequential checks of duplicates, title, abstract and full text, eight articles could be included. One study concerned a RCT, four were before-after studies with a control group, and three remaining studies were before-after studies without a control group. All studied the effect of cognitive behavioral therapy (CBT), which appears to be generally effective in treatment of OCD in people with ASD. Further research is needed to determine whether ASD specific CBT protocols are more effective in reducing OCD symptoms than regular CBT.

Meer info
3,90
Sociale inclusie en ASS in het voortgezet onderwijs: wat is er nodig?

Sociale inclusie en ASS in het voortgezet onderwijs: wat is er nodig?

Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs is geprobeerd leerlingen die extra aandacht nodig hebben, onder wie leerlingen met autisme, te includeren in het regulier voortgezet onderwijs. Cijfers wijzen uit dat dit maar zeer ten dele gelukt is. Dit kan (mede) het gevolg zijn van het feit dat inspanningen vanuit de scholen tot op heden met name zijn gericht op de speciale onderwijsbehoeftes van deze leerlingen en minder op het sociale domein, waarmee wordt bedoeld ‘het naar school gaan om het gevoel te hebben ergens onderdeel van te zijn’ (sense of belonging). De centrale vraag in dit kwalitatieve onderzoek is in hoeverre jongeren met autisme binnen het regulier onderwijs deze sense of belonging ervaren en wat hiertoe nodig is. Dit is onderzocht door middel van literatuuronderzoek en focusgroepen met (oud-)leerlingen met autisme. De eerste voorlopige resultaten laten zien dat leerlingen met autisme aangeven weinig contact te hebben met hun medeleerlingen wat wordt bemoeilijkt door een te drukke omgeving (te veel scholieren, te weinig zitplekken, te veel prikkels). Dit alles leidt tot overprikkeling, vermoeidheid, en kan zoveel stress geven dat er nog maar weinig voor nodig is om die dag maar helemaal niet naar school te gaan. De belangrijkste aanbeveling kort samengevat is om de drukte op scholen terug te dringen. Wij concluderen dat sociale inclusie van leerlingen met autisme op scholen essentieel is voor het welslagen van de Wet Passend Onderwijs en niet vanzelf komt: het vereist van scholen actief beleid. Het in dit artikel beschreven project is onderdeel van een omvangrijker project waarin we proberen hiertoe concrete aanbevelingen te ontwikkelen.

Summary
Since the introduction of the Appropriate Education Act, attempts have been made to include pupils with special needs in mainstream secondary education, including pupils with autism. Statistics show that this was only partially successful. This may be partly explained by the fact that the main focus of the involved professionals (school principals, teachers) to date seems to have been mainly on the educational needs of these pupils and less on students’ sense of belonging, i.e. going to school with the feeling to be part of something, a group or community. The central question in this qualitative research is to what extent young people with autism within mainstream education experience this sense of belonging and what is needed for this. This has been investigated by means of literature research and focus groups with (former) students with autism. The first preliminary results show that students with autism indicate that they have little contact with their fellow students, which is complicated by a too busy environment (too many students, too few seats, too many stimuli). All this leads to overstimulation, fatigue, and can cause so much stress that it takes very little to completely skip school that day. In short, the most important recommendation is to create more calm and less crowded environments in schools. We conclude that social inclusion of pupils with autism in mainstream schools is essential for the success of the Appropriate Education Act but it does not come naturally: it requires active policies from schools. The project described in this article is part of a larger project in which we try to develop concrete recommendations for this purpose.

Meer info
3,90
Thuisonderwijs voor kinderen met autisme: de ervaringen van ouders

Thuisonderwijs voor kinderen met autisme: de ervaringen van ouders

De afgelopen jaren is steeds sterker de nadruk gelegd op de inclusie van kinderen met autisme in het regulier onderwijs. Elk kind heeft immers recht op onderwijs, en zou een school niet ook een afspiegeling moeten zijn van de samenleving? Hoewel inclusief onderwijs een nobel streven is, en in sommige gevallen ook succesvol, zorgt inclusief en passend onderwijs ook voor de nodige uitdagingen. Leerkrachten geven aan niet altijd over de kennis en expertise te beschikken om goed les te kunnen geven aan kinderen met autisme. Leerlingen met autisme lopen een hoger risico om gepest of om buitengesloten te worden. Dit kan ouders ertoe bewegen om op thuisonderwijs over te stappen.
In Nederland is thuisonderwijs, zonder COVID-19-pandemie, ongebruikelijk en vrijwel alleen mogelijk na een vrijstelling van de leerplicht, maar in veel andere landen zoals Engeland mogen ouders hun kinderen thuis lesgeven. Aan de hand van een systematische literatuurstudie onderzochten O’Hagan en collega’s (2021) de ervaringen van ouders die hun kind met autisme thuis onderwijzen. Zij beschrijven tien relevante studies, die allemaal uitgevoerd zijn in Engeland, Australië en de Verenigde Staten.

Meer info
3,90