WTA 2014-3

WTA 2014-3

2014

Omschrijving

De transitie naar volwassenheid bij jongeren in multiplex autisme gezinnen

De transitie naar volwassenheid bij jongeren in multiplex autisme gezinnen

Ouders van kinderen met autisme hebben, vergeleken met ouders van kinderen met andere stoornissen, meer stress, meer psychische klachten en meer relatieproblemen (Seltzer et al., 2001, 2004). Depressieve episodes en sociale fobie komen vaker voor bij ouders van kinderen met autisme (Piven & Palmer, 1999), en over het algemeen hebben zij meer psychiatrische problemen dan ouders van kinderen met andere problematiek (Yirmiya & Shaked, 2005). Dit geldt in het bijzonder voor moeders, bij wie veel meer en vaker dan bij vaders symptomen van depressie, sociaal isolement en oververmoeidheid worden vastgesteld. De onderzoeken hiernaar betreffen meestal het functioneren van ouders van jongere kinderen met autisme, maar er zijn aanwijzingen dat de psychische klachten van de ouders nog verder toenemen tijdens de adolescentieperiode van hun kind (Bristol & Schopler, 1983; Harris, 1984; Marcus, 1984; koegel et al., 1992). Ouders hebben in deze fase vooral veel zorgen om het externaliserend probleemgedrag, het gebrek aan sociale en communicatievaardigheden, beperkingen van familieactiviteiten vanwege zorgtaken, problemen rondom school, en de toekomst van hun kind met autisme (Fong et al., 1993).
Meer info
3,90
Is cognitieve gedragstherapie voor de behandeling van angststoornissen (kosten)effectief voor kinderen met ASS?

Is cognitieve gedragstherapie voor de behandeling van angststoornissen (kosten)effectief voor kinderen met ASS?

Dit artikel geeft een samenvatting van twee studies beschreven in het proefschrift van van Steensel (2013). In de eerste studie werd onderzocht of cognitieve gedragstherapie (cGT) effectief is voor de behandeling van angststoornissen bij kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). Hierbij werd de effectiviteit van cGT vergeleken tussen een groep kinderen met ASS en comorbide angststoornissen (n = 79) en een groep kinderen met angststoornissen (zonder ASS) (n = 95). Angststoornissen, angstsymptomen, kwaliteit van leven, ASS gerelateerde problemen en gedragsproblemen werden gemeten voorafgaand aan de behandeling (voormeting), direct na de behandeling (nameting) en 3 maanden later (follow-up). De tweede studie onderzocht of cGT, in vergelijking met reguliere behandeling, een kosteneffectieve interventie is voor het behandelen van angststoornissen bij kinderen met ASS. kinderen met ASS en comorbide angststoornissen ontvingen ofwel cGT (n = 24) ofwel reguliere behandeling (n = 25). Angststoornissen, kwaliteit van leven, en de kosten werden in kaart gebracht voor de behandeling (voormeting), na 3 maanden behandeling (nameting) en nogmaals 3 maanden later (follow-up). De belangrijkste bevindingen van de studies zijn dat (1) cGT een effectieve interventie is voor de behandeling van angststoornissen bij kinderen met ASS, (2) de effecten van cGT voor de behandeling van angststoornissen niet verschillend zijn voor kinderen met en zonder ASS en (3) cGT ten opzichte van reguliere behandeling een kosteneffectieve interventie lijkt om angststoornissen bij kinderen met ASS te behandelen. De bevindingen van de twee studies onderstrepen het belang van het herkennen, diagnosticeren en behandelen van angststoornissen bij kinderen met ASS.
Meer info
3,90
Kiezen voor een partner met autisme: bewuste en onbewuste beweegredenen

Kiezen voor een partner met autisme: bewuste en onbewuste beweegredenen

Veel mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben een relatie, wonen samen, zijn getrouwd. Natuurlijk valt iemand in eerste instantie op de mooie blauwe ogen of die leuke scheve lach, maar daarbij gaat het dan om de eerste aantrekkingskracht. Als een relatie zich gaat verdiepen, gaat het echter om wat de een de ander kan bieden en waar je elkaar in aanvult. Vaak is deze relatie ontstaan voordat de diagnose ASS er was. Dat betekent dat de partners gekozen hebben voor iemand die wel al autistisch was, maar waarbij zij logischerwijs geen bewuste keuze voor het autisme gemaakt hebben. In de praktijk is gebleken dat er een aantal redenen is waarom mensen kiezen voor een partner met ASS. Deze (on)bewuste beweegredenen kunnen een aangrijpingspunt vormen in de partner-relatietherapie. De voorbeelden die in dit artikel worden aangehaald, zijn van heteroseksuele relaties waarbij de man autisme heeft. maar deze verhalen gelden ook voor relaties waarbij de vrouw autisme heeft of voor homoseksuele relaties.
Leven met een partner met ASS is in vele opzichten ingewikkeld.
Meer info
3,90
Sociale vaardigheidstraining bij volwassenen met ASS

Sociale vaardigheidstraining bij volwassenen met ASS

Sociale vaardigheidstraining wordt regelmatig ingezet als interventie bij volwassenen met een autismespectrum stoornis, maar onderzoek naar de interventie is schaars. Het doel van deze studie is daarom een eerste aanzet te bieden in het bepalen van het effect van sociale vaardigheidstraining in groepsverband op het functioneren tijdens sociale interactie door volwassenen met ASS. Hiertoe is een niet-gerandomiseerde, gecontroleerd klinische studie opgezet, met drie meetmomenten verdeeld over zes maanden, waarbij de derde meting een follow-upmeting was. De interventie was een vijftien weken durende sociale vaardigheidstraining, met wekelijkse groepstrainingen van twee uur. Personen in de wachtlijstgroep kregen treatment-as-usual. In de interventiegroep namen negentien personen deel, in de wachtlijstgroep zestien. Follow-up tijdens de tweede meetronde werd verkregen van 59% (interventiegroep) respectievelijk 63% (wachtlijstgroep); follow-up tijdens de derde meetronde werd verkregen van 42% respectievelijk 6%. Tijdens de metingen werd informatie verkregen via afname van Inventarisatielijst Omgaan met Anderen met als subschalen Spanning tijdens sociaal contact en Frequentie van sociaal contact, de Sociale Steunlijst (discrepanties) en de WHO-Quality of Life (bref). Analyse werd uitgevoerd volgens intention to treat. De resultaten laten een opmerkelijke trend zien bij zowel de spanningssubschaal als de frequentiesubschaal; de interventiegroep verbetert sterker dan de wachtlijstgroep. De follow-upmeting doet vermoeden dat de effectiviteit van de Sociale Vaardigheidstraining na verloop van tijd weer afneemt.
Meer info
3,90
Verslag van het Nationaal Autisme Congres 2014

Verslag van het Nationaal Autisme Congres 2014

Op vrijdag 21 maart vond in 's-Hertogenbosch het 14e Nationaal Autisme Congres plaats. Thema van het congres was dit jaar "Een nieuw licht op autisme: variabiliteit en complexiteit”. Bij veel sprekers lag dit jaar de nadruk dan ook niet op autisme als één samenhangend diagnostisch beeld, maar juist op de grote verschillen tussen mensen met een diagnose binnen het autisme spectrum.
Het programma opende met een lezing van professor Lynn Waterhouse van de College of New Jersey. Zij besprak ter opening de vragen die binnen autisme onderzoek nog niet beantwoord zijn. Ze gaf aan dat de focus van haar onderzoek ligt bij de biologische verklaringen van zowel de samenhang als de diversiteit binnen autisme. Professor Waterhouse pleit ervoor een einde te brengen aan het zoeken naar die éne oorzaak van autisme. In de afgelopen jaren is een overvloed ontstaan aan literatuur over verschillende neurobiologische mechanismen die gerelateerd zouden zijn aan autisme. Deze variëren echter van beperkingen in de algemene neurale verwerking, tot beperkingen in zeer specifieke neurale circuits. In plaats van zoeken naar die ene oorzaak (‘de heilige graal’) moet er overzicht gecreëerd worden in alle verschillende, soms gerelateerde of juist tegengestelde neurobiologische mechanismen die in bestaand onderzoek geassocieerd zijn met autisme.
Meer info
3,90