De psychosociale impact van de COVID-19-pandemie op kinderen met autisme

De psychosociale impact van de COVID-19-pandemie op kinderen met autisme

Productgroep WTA 2023-4
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Psychosociale kenmerken van kinderen met autisme werden verzameld vóór de COVID-19-pandemie en vergeleken met gegevens tijdens de pandemie. De resultaten laten een verrassende verbetering zien, met name van T0 naar T1. Meisjes en kinderen die speciaal onderwijs volgden, lieten door de tijd heen meer moeilijkheden zien, terwijl oudere kinderen juist minder problemen vertoonden. Hoewel er sprake was van een algemene afname van moeilijkheden, zagen we stabiliteit op het subdomein emotionele problemen. Hyperactiviteit, gedragsproblemen en problemen met leeft ijdsgenoten namen wel af. Bovendien stelden we meer pro-sociaal gedrag vast tijdens de pandemie. Het volgen van speciaal onderwijs hing samen met toegenomen moeilijkheden met leeft ijdsgenoten door de tijd heen, terwijl een hogere leeft ijd mettertijd minder gedragsproblemen en meer pro-sociaal gedrag voorspelde. Al met al heeft de COVID-19-pandemie de omgeving voor autistische kinderen in Nederland mogelijk tijdelijk verbeterd.

SUMMARY
Psychosocial characteristics of children with autism were collected before the COVID-19 pandemic and compared with data collected during the pandemic. The results show a surprising improvement, especially from T0 to T1. Girls and children attending special education showed increased difficulties over time, while older children showed fewer difficulties. While there was a general decrease in difficulties, we observed stability in the subdomain of emotional problems. Hyperactivity, behavioral problems, and peer issues decreased. Moreover, we noticed increased prosocial behavior during the pandemic. Attending special education was associated with increased peer-related problems over time, while a higher age predicted fewer behavioral problems and increased prosocial behavior over time. All in all, the COVID-19 pandemic may have temporarily improved the environment for autistic children in the Netherlands.