WTA 2015-4

WTA 2015-4

2015

Omschrijving

Conceptondersteunende communicatie voor slechtziende en blinde personen met een ASS en een verstandelijke beperking op basis van de ComVoor-V: een interventiestudie

Conceptondersteunende communicatie voor slechtziende en blinde personen met een ASS en een verstandelijke beperking op basis van de ComVoor-V: een interventiestudie

Nagegaan is in hoeverre geïndividualiseerde conceptondersteunende communicatie binnen dagelijkse activiteiten een effectieve interventie kan zijn voor kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis, een visuele en verstandelijke beperking. Dit is onderzocht door middel van herhaalde single case experimenten (n = 10) en semigestructureerde interviews (n = 10). De resultaten tonen aan dat conceptondersteunende communicatie kan zorgen voor een verbetering in zelfstandigheid en/of stemming. Verschillende belemmerende en faciliterende factoren ten aanzien van de implementatie van de interventie worden besproken.
Meer info
3,90
De ontwikkeling van de ComVoor-V: de ComVoor met aanpassingen voor personen met een visuele beperking

De ontwikkeling van de ComVoor-V: de ComVoor met aanpassingen voor personen met een visuele beperking

Mensen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke en visuele beperking hebben vaak ernstige communicatieproblemen. Als iemand niet (voldoende) kan communiceren via gesproken taal, is aangepaste communicatie nodig. Speciaal voor deze doelgroep is een nieuw instrument - de ComVoor-V - ontwikkeld. Op basis van de afname van de ComVoor-V kan een geschikte strategie voor ondersteunende communicatie worden bepaald. Het instrument kan bij zowel blinde als slechtziende personen worden afgenomen. De ontwikkeling van de ComVoor-V wordt in deze bijdrage nader toegelicht. De psychometrische eigenschappen van de ComVoor-V zijn onderzocht op basis van afnames bij 84 personen met een visuele en verstandelijke beperking met een ontwikkelingsleeftijd tussen 12 en 60 maanden. Het instrument blijkt over een goede betrouwbaarheid te beschikken en de eerste analyses wijzen ook op voldoende validiteit.
Meer info
3,90
Seksuele opvoeding van kinderen en adolescenten met een licht verstandelijke beperking en een ASS

Seksuele opvoeding van kinderen en adolescenten met een licht verstandelijke beperking en een ASS

Hoe ouders en hulpverleners van kinderen en adolescenten (0-25 jaar) met een licht verstandelijke beperking (LVB) en een autisme-spectrumstoornis vormgeven aan de seksuele opvoeding en welke eventuele knelpunten zij hierbij ervaren, is aan de hand van een vragenlijst bij achtendertig respondenten (9 ouders en 29 professionals) onderzocht. Ongeveer de helft van de respondenten beantwoordt vragen rond seksualiteit en corrigeert waar nodig seksueel getint gedrag en ervaart de seksuele opvoeding op sommige punten als lastig: zij missen kennis over de seksuele ontwikkelingsfasen en begeleiding hiervan. Bijna twee-derde van de respondenten maakt zich af en toe zorgen over de seksuele ontwikkeling en/of opvoeding. Als gevolg daarvan heeft een groot deel van hen behoefte aan ondersteuning bij de seksuele opvoeding.
Meer info
3,90
Zicht op kosteneffectiviteit autismebehandeling

Zicht op kosteneffectiviteit autismebehandeling

Autisme is een ontwikkelingsstoornis met een chronisch karakter en brengt, door de unieke sociale en communicatieve problemen, voor de meerderheid van de personen levenslange afhankelijkheid van professionele zorg met zich mee (Peters-Scheffers, Didden, & Korzilius, 2013). Het aantal mensen met gediagnosticeerd autisme is de laatste jaren flink toegenomen; van 2,5 persoon op de 10.000 in 1966 naar huidige prevalentiecijfers van 100 op de 10.000 mensen (Gezondheidsraad,
2009; Trimbos-instituut, 2010). Ondanks dat deze toename nuancering behoeft, omdat de oorzaak mogelijk ligt bij onderschatting in het verleden, verruiming van definities en diagnostische criteria, en een grotere bekendheid bij leken en behandelaars (Haveman & Reijnders, 2002; Fombonne, 2005; Schoemaker & de Ruiter, 2004) zullen de zorgkosten voor mensen met autisme stijgen. Deze zorg kende in 2012 een aandeel van 7,5% van de totale omzet van diagnose behandelcombinaties (DBC's) in de GGz (3779 miljoen) (Nederlandse Zorgautoriteit, 2014). In relatie tot de verdubbeling van zorgkosten in de GGz in 10 jaar tijd (RIVM, 2012) en de stijging van de totale zorgkosten in Nederland (VWS, 2012), verschuift de aandacht voor alleen de kwaliteit van zorg naar het realiseren van een zo groot mogelijk maatschappelijk effect in termen van gezondheidswinst met verdeling van het beschikbare zorgbudget (RVZ, 2014; Cleemput, Neyt, Thiry, de Laet, & Leys, 2008;
CVZ, 2013). Dit maakt kosteneffectiviteit een actueel thema en vraagt om inzicht in doelmatige inzet van zorg voor mensen met autisme.
Meer info
3,90