WTA 2014-4

WTA 2014-4

2014

Omschrijving

Acceptance and Commitment Therapy bij volwassenen met een autismespectrumstoornis

Acceptance and Commitment Therapy bij volwassenen met een autismespectrumstoornis

In de afgelopen paar jaar krijgt de behandeling van autismespectrum-stoornissen (ASS) bij volwassenen met een normale begaafdheid steeds meer aandacht. De laatste tijd zien we dat 'acceptatie' een nadrukkelijker thema is in bijna iedere behandeling bij ASS. In dit artikel wordt een relatief nieuwe behandelmethodiek besproken: Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Bij deze methodiek ligt de focus op acceptatie en leven naar je eigen waarden. Hierbij is klachtreductie geen doel. De boodschap die via ACT wordt overdragen is: 'Je hebt ASS en daarmee kun je een leven leiden dat voor jou de moeite waard is.' In dit artikel beschrijven we onze eerste ervaringen met ACT bij volwassenen met ASS vanuit onze dagelijkse praktijk, en geven we uitleg over de methodiek van ACT.
Meer info
3,90
Acceptatie van de diagnose ASS en de rol van psycho-educatie daarbij

Acceptatie van de diagnose ASS en de rol van psycho-educatie daarbij

Er is nog weinig bekend over wat mensen met ASS helpt om hun diagnose te accepteren. In het algemeen wordt aangenomen dat psycho-educatie hiertoe bijdraagt, echter de effectiviteit van deze interventie is nog niet onderzocht. In het huidige onderzoek is aan mensen met ASS zelf gevraagd wat hen heeft geholpen bij het accepteren van hun diagnose. De resultaten laten zien dat met name lezen en nadenken over ASS en lotgenotencontact van belang zijn. Psycho-educatie wordt door slechts 19 % van de vrouwen en 24 % van de mannen benoemd als helpend.
Op basis hiervan wordt geadviseerd om de bestaande psycho-educatie aan te passen aan de behoeften van mensen met ASS aan lezen en nadenken. Modules die qua inhoud en tempo meer afgestemd zijn op de individuele behoeften van mensen met ASS zijn wellicht effectiever in het acceptatieproces. Vervolgens is het van belang om de effectiviteit van de aangepaste psycho-educatie te toetsen door middel van gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek.
SUMMARY
Meer info
3,90
De psychoseksuele begeleiding van jongeren met ASS: Toepassing van de Ik Puber-training

De psychoseksuele begeleiding van jongeren met ASS: Toepassing van de Ik Puber-training

Door de vele lichamelijke, emotionele en sociale veranderingen en het belang van goede sociaal-communicatieve vaardigheden, is de adolescentie een moeilijke periode voor jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS). zij hebben specifieke begeleiding nodig om ervoor te zorgen dat ze de benodigde kennis, inzichten en vaardigheden verkrijgen voor een positieve puberteitsontwikkeling. Om deze reden is binnen Yulius de Ik Puber-training ontwikkeld; een individueel trainingsprogramma gericht op de puberteits- en seksualiteitsontwikkeling van jongeren met een ASS. Inmiddels hebben in een pilot- en een gerandomiseerde effectstudie ongeveer 100 jongeren de Ik Puber-training gevolgd. In dit artikel wordt beschreven (a) hoe jongeren met een ASS en hun ouders de training evalueren en (b) hoe trainers het protocol van de Ik Puber-training gebruiken, geïllustreerd met drie casusbeschrijvingen. Resultaten laten zien dat jongeren met een ASS en hun ouders een zeer positieve evaluatie van de Ik Puber-training geven en in het bijzonder de relatie met de trainer waarderen. Trainers blijken voor een groot gedeelte het protocol van de Ik Puber-training te volgen, en daarnaast kan de training ook voldoende worden aangepast om aan te kunnen sluiten bij de specifieke behoeften van een jongere.
Meer info
3,90
Inleiding Special 'Behandeling van mensen met ASS'

Inleiding Special 'Behandeling van mensen met ASS'

Dit WTA-nummer betreft een special gericht op de behandeling van mensen met een autismespectrumstoornis (ASS). Er zijn weinig behandelmethoden voor mensen met ASS die reeds als 'evidence-based' gekwalificeerd kunnen worden, dit onder andere omdat er nog relatief weinig wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar het effect van dergelijke behandelingen (in Nederland).
Een overzicht van aanbevolen, met name 'practice-based', behandelingen is te vinden in de multidisciplinaire richtlijn ASS bij kinderen en jeugdigen (Schothorst e.a., 2009) en die bij volwassenen (Kan e.a., 2013). In het CASS18+ boek over behandeling van volwassenen met ASS zijn meerdere behandelvormen verder toegelicht (Schuurman e.a., 2013b).
In dit WTA-nummer staan vier artikelen over behandeling bij ASS. Drie artikelen gaan over behandelvormen bij volwassenen, namelijk 1) over psycho-educatie (Spek & Boxhoorn), wat een standaard onderdeel vormt binnen behandeling, 2) over ACT oftewel ‘Acceptance and Commitment Therapy’ (Mol) en 3) over schemagerichte relatietherapie (Walder). Deze laatsten zijn twee meer recent ontwikkelde behandelingen.
Meer info
3,90
Schemagerichte Emptionally Focused Therapy (EFT) relatietherapie bij ASS-echtparen

Schemagerichte Emptionally Focused Therapy (EFT) relatietherapie bij ASS-echtparen

In dit artikel wordt schemagerichte EFT-partnerrelatietherapie beschreven. Centrum Autisme te leiden heeft, voor echtparen bij wie bij een van de partners autisme is gediagnosticeerd en bij wie de emotionele verwijdering tussen de partners groot is, deze partnerrelatietherapie ontwikkeld. g.
Meer info
3,90