Wie geven jongeren met en zonder ASS seksuele voorlichting?

Wie geven jongeren met en zonder ASS seksuele voorlichting?

Productgroep WTA 2023-4
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In deze studie onderzoeken we 1) vanuit welke bronnen jongeren (met en zonder ASS) seksuele voorlichting ontvangen, 2) in hoeverre ouders en jongeren verschillen in hun rapportage over deze ontvangen seksuele voorlichting en bronnen, en 3) of er verschillen zijn tussen jongeren met en zonder ASS voor wat betreft hun seksuele voorlichting. Uit de resultaten wordt duidelijk dat jongeren met ASS over het algemeen minder seksuele voorlichting krijgen, en ook minder van specifieke bronnen zoals ouders, leerkrachten en vrienden, dan de jongeren zonder ASS. Dit laat zien dat het belangrijk is om aandacht te besteden aan de seksuele voorlichting van jongeren met ASS. Daarnaast is het belangrijk om meerdere informanten te bevragen, om zo een completer beeld te krijgen van de ontvangen seksuele voorlichting en seksuele kennis van een jongere. Idealiter zou er tussen ouders en jongeren meer gesproken moeten worden over deze thema’s, om te kijken welke informatie nodig is en hoe ouder en kind makkelijker over intieme vraagstukken kunnen praten om zo voorlichting en support vanuit ouders te verbeteren. 

SUMMARY
In this study, we investigated 1) from which sources adolescents (with and without ASD) received information regarding sex, 2) to what extend parents and adolescents differed in how they reported about the received information on sex and from which sources, and 3) whether there were differences between adolescent with and without ASD. From the results, it became clear that adolescent with ASD generally received less information on sex, and less from specific sources such as parents, teachers and friends, than adolescents without ASD. This indicates that it is important to pay attention to providing information on sex to adolescents with ASD. Moreover, it is important to collect data from several informants, to get a more complete picture of the received information and knowledge on sex of adolescents. Ideally, parents and adolescents should discuss these topics more, to clarify which information is needed and how more intimate issues can be discussed, to in that way improve the providence of information and support from parents.