Sensorische gevoeligheid en vermoeidheid bij volwassenen met ASS

Sensorische gevoeligheid en vermoeidheid bij volwassenen met ASS

Productgroep WTA 2023-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Volgens de klinische praktijk kunnen mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) problemen hebben met hun sensorische prikkelverwerking, mogelijk met overbelasting en vermoeidheidsklachten tot gevolg. Toch ontbreekt het wetenschappelijk bewijs voor een dergelijke relatie vooralsnog. In deze studie werd deeventuele relatie tussen sensorische hyper- en hypogevoeligheid met vermoeidheid onderzocht met behulp van zelfrapportagevragenlijsten bij volwassenen met een ASS en een gematchte controlegroep. De relatie tussen sensorische hypergevoeligheid en vermoeidheid bleek signifi cant, maar is bescheiden. De relatie sensorische hypogevoeligheid en vermoeidheid was niet signifi cant. Een belangrijke bevinding uit het onderzoek is dat een ASS-diagnose een belangrijke voorspeller is voor het hebben van vermoeidheidsklachten, ook na correctie voor o.a. depressie en slaapproblemen. Verder onderzoek naar factoren die bijdragen aan vermoeidheid dan sensorische hypergevoeligheid is nodig. Voor de vaak ernstige vermoeidheidsklachten bij volwassenen met ASS dient bij intake en behandeling voldoende aandacht te zijn.

SUMMARY
Patient and clinical experience indicates that difficulties in sensory processing can make people with autism spectrum disorder (ASD) vulnerable to symptoms of fatigue and burn-out. Scientific evidence is however lacking. The current study used self-report questionnaires to investigate the potential correlation between sensory hyper- and hyposensitivity and fatigue in adults with ASD and a matched control group. A significant, but modest, correlation between sensory hypersensitivity and fatigue was found. Hyposensitivity did not correlate significantly with fatigue. An important finding is that an ASD diagnosis is an important predictor for fatigue symptoms, even after correction for, e.g., depression and sleeping problems. Further research is needed to uncover other predictors for fatigue. Careful consideration should be paid to the often severe fatigue symptoms in adults with ASD, during intake and treatment.