Een autisme-vriendelijke school; architectuur als eerste stap

Een autisme-vriendelijke school; architectuur als eerste stap

Productgroep WTA 2023-4
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Sinds 2017 is het in Nederland wettelijk verplicht dat elk gebouw met een publieke functie voor iedereen toegankelijk is. Echter, de barrières die schoolgaande leerlingen met autisme dagelijks ondervinden zijn vaak onzichtbaar, zoals teveel geluid, te fel licht, onduidelijke routes, te weinig zitplekken tijdens pauzes en een gebrek aan rustige of stille ruimtes. Autisme-vriendelijke architectuur streeft ernaar dat autistische leerlingen zich vrij kunnen bewegen, zich veilig en welkom voelen, en niet overprikkeld raken door de omgeving, zodat ook zij graag naar school gaan en met medeleerlingen kunnen socialiseren op momenten die daarvoor geschikt zijn. Om dit ideaal na te streven, beschrijven we in dit artikel een aantal aspecten vanuit architectonisch perspectief, zoals akoestiek en licht, toegewezen functies en gebieden, overgangszones en het schoolplein. Het creëren van een autisme-vriendelijke school begint bij de juiste architectuur van de fysieke ruimte, waarbij men zich moet realiseren dat alle leerlingen profijt hebben van de benodigde verbeteringen in de fysieke omgeving.

SUMMARY
Since 2017, it is a legal requirement in the Netherlands that every building with a public function is accessible to everyone. However, the barriers that school-going students with autism encounter on a daily basis are oft en invisible, such as too much noise, too bright light, unclear routes, too few seats during breaks, and a lack of quiet areas. Autism-friendly architecture aims to ensure that autistic students can move freely, feel safe and welcome, and are not overstimulated by the environment, so that they too enjoy going to  school, and can socialize with fellow students at appropriate times. To achieve this aim, in this article we describe a number of aspects from an architectural perspective, such as acoustics and light, assigned functions and areas, transition zones and the schoolyard. Creating an autism-friendly school starts with the right architecture of the physical space, recognizing that all students benefit from the necessary improvements in the physical environment.