Een andere kijk op autisme

Een andere kijk op autisme

Productgroep WTA 2015-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Probleemstelling: Uit zelfrapportage van mensen met autisme, informatie van ouders en/of partners als ook uit klinische ervaring komen aanwijzingen naar voren dat sensorische informatiever-werkingsproblemen frequent voorkomen. Deze problemen kunnen het dagelijks leven en adaptief functioneren belemmeren. Systematisch navraag doen naar deze problemen is vooralsnog geen gemeengoed, zeker bij adolescenten en volwassenen. Gezien de bijgestelde criteria voor autisme in de DSM-5 is dit wel belangrijk. Doel van het onderzoek is tweeledig: 1. Sensorische informatieverwerkingspatronen bij adolescenten en volwassenen met autisme vergelijken met die van leeftijdsgenoten zonder autisme, en 2. Het meten van de sensitiviteit en responsiviteit van de betrokken hulpverleners voor sensorische informatieverwerking. Methode: Het betreft een cross-sectioneel cohortonderzoek waarbij een zelfbeoordelingvragenlijst naar sensorische informatieverwerking wordt afgenomen bij cliënten met autisme vanaf 11 jaar die in ambulante behandeling zijn bij GGZ Dimence. Daarnaast wordt een retrospectieve dossierstudie verricht naar de mate waarin hulpverleners aandacht hebben besteed aan sensorische informatieverwerking. Conclusie: Bijna alle onderzochte adolescenten en volwassenen met autisme (96%) blijkt sensorische informatie anders te verwerken dan leeftijdsgenoten zonder autisme. Zij zoeken vooral minder prikkels op. Het dossieronderzoek wijst uit dat 59% van de hulpverleners sensorische informatieverwerking gedocumenteerd heeft in het intakeverslag, waarbij in 15 % van deze dossiers dit heeft geleid tot een doel in de behandeling.