De voorspellende waarde van de Ritvo Autism Asperger Diagnostic Scale-R voor de diagnose bij volwassenen

De voorspellende waarde van de Ritvo Autism Asperger Diagnostic Scale-R voor de diagnose bij volwassenen

Productgroep WTA 2016-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Achtergrond. Er is een toename aan verwijzingen van volwassenen voor diagnostiek naar autismespectrumstoornissen. Gezien de dure en complexe diagnostiek is er behoefte aan valide en betrouwbare instrumenten om de klinische diagnose te voorspellen. De psychometrische eigenschappen van een nieuwe vragenlijst, de Ritvo Autism Asperger Diagnostic Scale Revised (raads-r), zijn veelbelovend. De lijst is echter nog niet onderzocht in de naturalistische situatie van een polikliniek voor autisme bij volwassen. Doel. Onderzoeken of de Nederlandse vertaling van dit nieuwe instrument de klinische diagnose kan voorspellen bij volwassenen die verwezen worden voor diagnostiek naar autisme. Methode. Zes gespecialiseerde poliklinieken namen deel aan het onderzoek. De RAADS-R-NL vragenlijst werd ingevuld door 63 controlepersonen en door 210 volwassen patiënten voordat een diagnostisch traject werd opgestart. De uitkomstmaat was de klinische diagnose. Verschillen tussen de groepen werden berekend met variantie analyse (ANOVA). Om de voorspellende waarde te bepalen van de raads-r-nl werden receiver operating characteristic (ROC) analyses uitgevoerd. Resultaten. Van de 210 verwezen patiënten kregen 139 een diagnose autismespectrumstroornis en 71 een andere diagnose. Er was een significant verschil in raads-r-nl score tussen de verwezen groep (vóór de diagnose) en controlepersonen en tussen de autismespectrumstoornis groep en de niet-autismespectrumstoornis groep (na de diagnose). De sensitiviteit was 73%, de specificiteit was 58% bij een optimaal afkappunt van 98. Hierbij was de positief voorspellende waarde 77% en was de negatief voorspellende waarde van de raads-r-nl 53%. Conclusie. De psychometrische eigenschappen van de raads-r-nl zijn onvoldoende om in een poliklinische omgeving te voorspellen of er wel of niet sprake is van een autismespectrumstoornis bij volwassenen die voor diagnostiek worden verwezen.