De begeleiding van leerlingen met autisme in het voortgezet onderwijs

De begeleiding van leerlingen met autisme in het voortgezet onderwijs

Productgroep WTA 2018-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Dit onderzoek richt zich op de begeleiding van leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS), die ingevolge de Wet Passend Onderwijs (2014) binnen het regulier voortgezet onderwijs recht hebben op een passende plek. De focus van dit onderzoek ligt op de rol die de docenten hierbij hebben. Immers, een beperking op het sociaal-emotionele vlak is een kernsymptoom van ASS, terwijl de onderwijsomgeving een fors beroep doet op sociaal-emotionele vaardigheden van de leerlingen. Uit studie 1 komt naar voren dat leerlingen met ASS (n=20) lager scoren dan leerlingen zonder ASS (n=242) op onderdelen van de School Attitude Questionnaire - Internet (SAQI), te weten: welbevinden, zelfvertrouwen, sociale aanvaarding en plezier. Ook worden deze leerlingen meer gepest. Verder blijkt uit semigestructureerde interviews onder zorgcoördinatoren en docenten (n=6) (studie 2) en een onder docenten (n=14) afgenomen enquête (studie 3), dat docenten meer praktische en specifieke kennis nodig hebben om deze groep leerlingen goed te kunnen begeleiden, met name voor wat betreft sociaal-emotionele ondersteuning; lesgeven aan leerlingen met ASS is maatwerk.