Werken aan het zelfbeeld van kinderen met ASS

Werken aan het zelfbeeld van kinderen met ASS

Productgroep WTA 2022-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Werken aan je zel eeld is een cognitieve gedragstherapie om het negatieve zelfbeeld van kinderen te verbeteren, gebaseerd op Competitive Memory Training (COMET). Met behulp van een gerandomiseerd pilotonderzoek werd het behandelprotocol onderzocht bij 24 kinderen (van 8-16 jaar) met een ASS-diagnose voor wat betreft het zelfb eeld en comorbide psychopathologie. Ouders van deze kinderen (experimentele groep) rapporteerden een signifi cante verbetering van het zelfb eeld en de externaliserende gedragsproblematiek van hun kind, vergeleken met ouders van de kinderen die alleen de gebruikelijke zorg ontvingen (controlegroep). De verbeteringen hielden aan tot zeven weken na de behandeling. Beide groepen verbeterden in zelfgerapporteerde zelfb eeld en depressieve symptomen, terwijl de eigenwaarde en de internaliserende problematiek van beide groepen niet verbeterden. Gegeven de grootte van de huidige steekproef en de gemixte resultaten, moeten conclusies met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Toch indiceren de resultaten dat Werken aan je zel eeld kan worden toegevoegd aan de gebruikelijke zorg voor het verbeteren van zelfb eeld en externaliserende gedragsproblematiek bij kinderen met ASS in een korte tijd.