Mentaliseren en hersenactivatie bij autisme

Mentaliseren en hersenactivatie bij autisme

Productgroep WTA 2021-4
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De laatste jaren is er toenemende aandacht voor de hypothese dat personen met autisme een tekortkoming hebben in het spontaan representeren van de mentale toestand van anderen, ook wel ‘mentaliseren’ genoemd. Door zowel volwassenen met als zonder autisme te testen op een nieuw ontwikkelde taak werd verdere bevestiging gevonden voor het bestaan van verschillen in spontaan mentaliseren bij personen met autisme, die mogelijk gelinkt kunnen worden aan verminderde hersenactivatie in de rechter temporaal-pariëtale junctie (rTPJ). De rTPJ lijkt een cruciaal hersengebied voor het mentaliseren, en voor sociale verschillen in autisme. Het verdient aanbeveling de hypothese verder te onderzoeken in toekomstige studies.

In recent years, there has been growing attention for the hypothesis that individuals with autism show difficulties in spontaneously representing others’ mental states, an ability referred to as spontaneous mentalizing. By testing adults with and without autism on a newly developed task, we found further evidence of differences in spontaneous mentalizing in autism, which could be linked to a decreased activation of the right temporo-parietal junction (rTPJ). The rTPJ appears to be crucial for mentalizing, and for social differences in autism. It is highly recommended to further test this in future studies.