De rol van empathie in het omgaan met mensen met een cognitief-emotionele beperking

De rol van empathie in het omgaan met mensen met een cognitief-emotionele beperking

Productgroep WTA 2016-2
Hans Peters | 2016
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Er is helaas weinig geschreven over het empathische omgaan met en door mensen met een cognitief-emotionele beperking (CEB), waartoe ik mensen met een verstandelijke beperking en zij die daarbij een autistiforme stoornis hebben reken. Hier wil ik graag aandacht voor vragen. Ik begin met de vraag waarom deze term cognitief-emotionele beperking. Daarna werp ik de vraag op of er bij deze categorie cliënten, waarvan mensen met een verstandelijke beperking de grootste groep vormen, überhaupt sprake kan zijn van het zich empathisch inleven in de ander. Daarnaast wil ik ingaan op de vraag of we kunnen zien dat deze mensen onze empathie ervaren en, zo ja, hoe dan? Na beknopt een plaatsbepaling van empathie gegeven te hebben, zal ik ingaan op empathie in relatie tot deze doelgroep. Ik kom hierbij ook te spreken over het begrip Nulempathie, zoals dit door Baron-Cohen (2012) is ingevoerd. Daarna wil ik ingaan op het empathische handelen bezien vanuit de behandelaars, met de stelling dat het primaat van het empathische omgaan met mensen met een CEB ligt bij diegenen die bij de begeleiding c.q. behandeling betrokken zijn.