Autisme binnen de opvoeding

Autisme binnen de opvoeding

Productgroep WTA 2021-4
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In deze studie werd de relatie onderzocht tussen de ervaren opvoedbelasting van ouders met een kind met (kenmerken van) een autismespectrumstoornis (ASS) en de mate van ASS kenmerken bij ouders. Data van 222 kinderen (met een gemiddelde leeftijd van 7.8 jaar) en hun primaire verzorgers, die eerder verzameld waren als onderdeel van de Social Spectrum Study, werden geanalyseerd. Door middel van lineaire regressieanalyses is zowel het verband tussen de ervaren opvoedbelasting van ouders als de invloed van hun eigen ASS-kenmerken onderzocht, waarbij rekening is gehouden met relevante covariaten. Uit dit onderzoek blijkt dat de ervaren opvoedbelasting van ouders geen significante samenhang vertoont met de ASS-kenmerken van ouders, wanneer relevante covariaten (zoals eigen psychopathologie van ouders, ASS-kenmerken bij kind en de partnerrelatie) toegevoegd worden. Er worden aanwijzingen gevonden dat de opvoedbelasting van ouders van kinderen met ASS meer relatie lijkt te hebben met de algemene ervaren psychopathologie van de ouder dan met de specifieke ASS-kenmerken van die ouders. Verdere replicatie wordt aanbevolen, evenals onderzoek naar interventies voor ouders ter mogelijke preventie van (verdere) stress die het opvoeden van een kind met ASS(-kenmerken) met zich meebrengt.

This study investigates the relationship between the perceived stress of parents with a child with (characteristics of) an autism spectrum disorder (ASD) and the degree of ASD characteristics within parents. Data from 222 children (mean age 7.8 years) and their primary caregivers, previously collected as part of the Social Spectrum Study, were analyzed. Linear regression analyses were used to investigate the association between experienced parenting stress and the influence of parents’ own ASD characteristics, taking into account relevant covariates. This study shows that the experienced parenting stress does not show a significant relationship with the ASD characteristics of parents when relevant covariates (such as own psychiatric problems, ASD characteristics of the child and the partner relationship) are added. This study finds indications that parenting stress in parents of children with ASD appears to be more strongly related to their general perceived psychopathology than to their specific ASD characteristics. Further replication is warranted, and we advise research into interventions for parents that possibly prevent (further) stress associated with raising a child with ASD (characteristics).